CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 865/CP-QHQT
V/v dự án Nâng cấp trang thiết bị Viện Nhi do CP Nhật Bản viện trợ KHL

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( công văn số 3663 BKH/KTĐN ngày 18 tháng 6 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Y tế tiếp nhận dự án “ Nâng cấp trang thiết bị Viện Nhi” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

2. Đồng ý nội dung dự thảo Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản trị giá 314 triệu Yên cho dự án nói trên.

3. Đồng ý lãnh đạo Bộ Y tế thay mặt Chính phủ ký Công hàm trao đổi này với đại diện Chính phủ Nhật Bản, Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm