BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 865/LĐTBXH-TL
V/v Bổ sung chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV đội tuyển quốc gia tham dự SEAGAMES 22

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nội Vụ

Trả lời công văn số 511/BNV-TL ngày 17/01/2003 của Bộ Nội Vụ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Nhất trí với nội dung dự thảo công văn của Quí bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức chế độ bồi dưỡng từ 45.000 đồng/ người/ ngày lên 60.000 đồng/người/ngày (tăng thêm 15.000 đồng/người/ngày) trong thời gian luyện tập chuẩn bị thi đấu đối với Vận động viên, Huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 tại Việt Nam.

Đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng