BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8655/BTC-TCT
V/v Chính sách thuế đối với dịch vụ xử lý bom mìn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chínhnhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc sử dụng hóa đơn và nộp thuếđối với dịch vụ dò tìm, xử lý bom mìn. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn nhưsau:

1. Đối với việcrà phá bom, mìn theo hợp đồng dịch vụ:

Tại khoản 3, Điều3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcquản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệu nổ quy định:"Đốivới các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đơn giá cho rà phá bom, mìn, vật liệu nổđược tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành."

Tại Điều 6, mụcIII, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn về quản lý thuế quy định:"Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tínhtheo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu:

… Người nộpthuế phát sinh doanh thu kinh doanh không thường xuyên, sử dụng hóa đơn bánhàng cung cấp lẻ tại cơ quan thuế phục vụ cho hoạt động kinh doanh đó thì thựchiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thuchịu thuế."

Tại điểm 2, mụcII, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định:"Khai thuế giátrị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phươngpháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên."

Tại điểm 2 Thôngtư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:"Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế)trước khi nhận hóa đơn".

Trường hợp cácđơn vị quân đội thực hiện hợp đồng dịch vụ dò, tìm và xử lý bom mìn cho cáccông trình xây dựng thì cơ quan thuế nơi thực hiện dịch vụ cấp hóa đơn lẻ vàđơn vị phải khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (thu bằng biên lai) tính trêndoanh thu thực hiện hợp đồng.

2. Đối với nhiệmvụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng giao:

Tại khoản 2.d,Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệu nổ quy định về kinhphí đảm bảo cho công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ:"Không tính cáckhoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế."

Căn cứ quy địnhnêu trên, đối với nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng giao,nếu kinh phí đảm bảo cho công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ không bao gồmcác khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế theo quy định tạiđiểm d, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệunổ thì không phải nộp các khoản thuế theo quy định.

Công văn nàythay thế công văn số 9273 TC/TCT ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính về việc tạmthời chưa thu thuế GTGT đối với hoạt động rà phá bom, mìn.

Bộ Tài chínhthông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Vụ ĐT, Vụ I;
- Lưu VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn