CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 866/CP-CN
V/v cấp bổ sung vốn điều lệ đợt 2 cho Ngân hàng ĐT&PTVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6109/TC-TCĐN ngày 12 tháng 6 năm 2003) về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Tài chính điều chỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ đợt 2 cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với số tiền là 1.350 tỷ đồng;

Đồng thời, giao Bộ Tài chính phát hành trái phiếu đặc biệt của Chính phủ để cấp đủ số vốn điều lệ đợt 2 nói trên cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính về tiến độ thực hiện kế hoạch cơ cấu lại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh lại kế hoạch, bổ sung vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước, phương án phát hành trái phiếu đặc biệt để bảo đảm phù hợp với tổng nguồn được duyệt cấp bổ sung vốn điều lệ là 10.740 tỷ đồng và bố trí bổ sung kế hoạch trả lãi trong ngân sách năm 2003 phù hợp với số lượng trái phiếu đặc biệt của Chính phủ được phát hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng