VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/VPCP-KTTH
V/v trả lời Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán tại PVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 19578/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc báo cáo một số nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ thẩm quyền và pháp luật hiện hành để trả lời Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp