TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Lai
Địa chỉ: 4 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
Mã số thuế: 0301071396

Trả lời văn bản số 39/2014/CV ngày25/12/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịchvụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hànghóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-)”.

Căn cứ công văn số 3341/TCT-CS ngày18/08/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụbảo quản lạnh:

“... trường hợp Công ty TNHH Chếbiến Nông hải sản Hải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sảnnuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chếthông thường áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản HảiThành đã kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản nuôitrồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thôngthường với thuế suất thuế GTGT 10% thì thực hiện điều chỉnh lại theo quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, dịchvụ bảo quản lạnh các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, hải sản chưa qua chế biếnthành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường áp dụng thuế suất thuếGTGT là 5 %. Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2014 đến nay khi cung cấp dịch vụbảo quản lạnh các sản phẩm trồng trọt, thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt(chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ) đãlập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất là 10% thì thực hiện điều chỉnh lại. Các vănbản hướng dẫn trước đây của Cục thuế, Chi cục Thuế không phù hợp với hướng dẫncủa Tổng cục Thuế tại văn bản số 3341/TCT-CS ngày 18/8/2014 đều bãi bỏ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
4362-323500 Dương
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga