VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 867/VPCP-KNTN
V/v khiếu nại của ông Nguyễn Văn An, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọngnhận được đơn của ông Nguyễn Văn An (trú tại số 53, tổ 6, phường Thạnh Lộc,quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) đại diện cho gia tộc khiếu nại Quyết định số 877/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2004 và Văn bản số 9358/UBND-PC ngày 14 tháng 12năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết tranhchấp đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12 giữa ông Nguyễn Văn An và ông Nguyễn VănBi. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì,phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc khiếu nạicủa ông Nguyễn Văn An để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của phápluật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Ông Nguyễn Văn An (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KNTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ