BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 867/VTLTNN-TCCB
V/v đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3455/BNV-TCCB ngày06 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức thực hiện đề án thi nâng ngạch Lưu trữviên lên Lưu trữ viên chính, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đề nghị các cơquan, tổ chức lập và gửi danh sách cán bộ, viên chức đang giữ ngạch Lưu trữviên, có đủ điều kiện để dự thi lên ngạch Lưu trữ viên chính, cụ thể như sau:

1. Lập danh sách các cán bộ, viên chức đang xếp và hưởnglương ngạch Lưu trữ viên (mã ngạch 02.014), đạt hệ số lương 3,33 trở lên tínhđến thời điểm nộp hồ sơ và có đủ điều kiện theo Thông tư 07/2008/TT-BNV ngày04/9/2008, Quy định đính kèm Quyết định số 14/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 11/4/2001của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (theo Biểu mẫu đính kèm);

2. Gửi toàn bộ hồ sơ về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướctrước ngày 30/10/2010 để tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ (Địa chỉ: Số 12 Đào Tấn,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 04.37666021, 04.38327009,04.38327002; Fax: 04.38326871; Email: [email protected]). Quá thời hạntrên, đơn vị không đăng ký được xem như không có nhu cầu dự thi.

Rất mong các cơ quan, tổ chức hợp tác phối hợp để việc tổchức thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính được nhanh chóng vàthuận lợi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB - Bộ Nội vụ (b/c);
- Vụ CCVC - BNV (b/c);
- Cục trưởng;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm ….

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch ………..............……… lênngạch ………………………............

Kính gửi: Bộ, UBND tỉnh ……………………………..

Đồng kính gửi: (Cục, Vụ, Sở, ban ngành nơi người dự thi đanglàm việc).

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đang xếp ngạch: Thờigian xếp ngạch:

Hệ số lương hiện hưởng: Thời gianxếp:

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tạivăn bản số ……… ngày … tháng … năm …. của ………………………………… Tôi thấy bản thân có đủđiều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đangđảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch ….

Tôi làm đơn này mong được cơ quan, và Bộ …. (UBND tỉnh… xemxét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thànhtốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học:

2. Văn bằng:

3. Chứng chỉ:

- Ngoại ngữ

- Quản lý hành chính Nhà nước

- Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác.

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ): 2 ảnh cỡ 4 x 6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có)…..

KÍNH ĐƠN
ghi rõ họ tên

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm ….

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGẠCH LƯU TRỮ

Phần I

TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên: Nam,nữ

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quê quán:

- Dân tộc:

- Tôn giáo:

- Chỗ ở hiện nay:

- Hệ số lương hiện hưởng: nămxếp

- Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:

Phần II

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tốt nghiệp đại học: Chuyênngành:

Thời gian đào tạo: năm. Năm tốt nghiệp:

2. Bồi dưỡng sau đại học trong hoặc ngoài nước:

- Nơi thực tập:

- Thời gian:

- Chuyên đề thực tập:

3. Học cao học, thạc sĩ

- Năm: Thời gian:

- Chuyên ngành:

- Nơi đào tạo:

4. Bảo vệ phó tiến sĩ:

- Năm: Thời gian

- Chuyên ngành:

- Nơi nghiên cứu bảo vệ:

3. Ngoại ngữ: ghi rõ biết ngoại ngữ gì, trình độ:

STT

Tên ngoại ngữ

Trình độ

Ghi chú

Phần III

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viênchính tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức:

- Về học tập và nâng cao trình độ:

- Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gìsai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Người khai tự ký tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC
(Sở, Ban, Ngành, Cục, Vụ, Viện)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
(Ban TCCQ tỉnh, Vụ TCCB Bộ, Ngành)

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày tháng năm 20….

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

(Trong thời gian đủ năm tính đếnthời hạn dự thi nâng ngạch từ)

1. Phẩm chất đạo đức:

2. Năng lực chuyên môn:

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

4. Quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên:

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu thực tế của đơn vị, (Thủtrưởng đơn vị) …………………. cử ông (bà) ………………… là LTV ……………… dự thi nâng ngạch lênLTV ………………..

Đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch xét duyệt./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 4

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Tên đơn vị

DANH SÁCH THI NÂNG NGẠCH LƯU TRỮ NĂM…………………

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Ngày tháng năm tuyển dụng

Cơ quan công tác

Chức vụ

Hệ số lương hiện hưởng

Thời gian làm việc ở ngạch CV

Được miễn thi ngoại ngữ theo quy định

Đăng ký thi ngoại ngữ

Số lượng đề tài chủ trì hoặc tham gia

A

P

N

Đ

TQ

Số lượng

Chủ trì

Tham gia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Từ ngạch LTV trung cấp, ngạch KTV lưu trữ lên ngạch LTV

II. Từ ngạch LTV lên ngạch LTV chính

Ghi chú:

a) Yêu cầu ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của thí sinh

b) Ký hiệu: A: tiếng Anh, P: tiếng Pháp, N: tiếng Nga, Đ:tiếng Đức, TQ: tiếng Trung Quốc…