BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8670 TC/CST
V/v phân loại mã số mặt hàng đồ gá dùng cho xe có động cơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: - Công tuy liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao

Trả lời công văn số 20/BOD VSM ngày 09/06/2002 của Công ty liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao về việc phân loại mã số mặt hàng đồ gá để lắp ráp ô tô, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại tập hợp các máy móc thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu.

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới thì:

Tập hợp các máy móc, thiết bị của dây chuyền thiết bị dùng cho phân xưởng hàn thuộc các chương 84, 85, 86, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu được lựa chọn phân loại theo máy chín hoặc theo từng máy. Các trường hợp không thuộc các chương này thì phân loại theo vật liệu cấu thành sản phẩm.

Trường hợp Công ty lựa chọn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị nhập khẩu theo máy chính và máy chính được xác định là đồ gá và giá kẹp để lắp ráp xe ô tô thì thuộc nhóm 8466.94.00, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp