công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8673TC/TCT NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2002
VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI XE Ô TÔ BÁN RA
NGOÀI TỈNH PHẢI TRUY THU LỢI NHUẬN

Kính gửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Bộ Công an

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 182/VPCP-KTTH ngày 11/01/2002 vàCông văn số 1805/VPCP-KTTH ngày 05/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc truythu lợi nhuận bán xe ô tô, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4325TC/TCT ngày07/05/2002 và Công văn số 7524TC/TCT ngày 09/07/2002 hướng dẫn thực hiện việctruy thu lợi nhuận bán xe ô tô ra ngoài tỉnh.

Để tạo điều kiện chokhách hàng mua xe ô tô có đủ thủ tục để đăng ký lưu hành, Bộ Tài chính hướngdẫn bổ sung như sau:

Đối với các trường hợp xe ô tô bán ra ngoài tỉnh nhưng chưađăng ký lưu hành, doanh nghiệp bán xe ô tô ra ngoài tỉnh làm báo cáo tình hìnhnộp lợi nhuận truy thu theo mẫu đính kèm để cục Thuế địa phương xác nhận. Đềnghị cơ quan Công an căn cứ vào báo cáo tình hình nộp lợi nhuận truy thu có xácnhận của Cục thuế, và các chứng từ liên quan như quyết định truy thu lợi nhuậncủa Cục thuế tỉnh, thành phố; chứng từ nộp lợi nhuận truy thu vào Ngân sách Nhànước (bản chính hoặc bản photocopy có đóng dấu xác nhận sao y bản chính củadoanh nghiệp bán xe ô tô ra ngoài tỉnh); và hồ sơ quy định hiện hành khác củacơ quan Công an về việc cấp đăng ký lưu hành xe ô tô, để làm thủ tục đăng kýlưu hành xe ô tô theo quy định.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký lưu hành xe ô tô chịu tráchnhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ xuất trình.

Bộ Tài chính có ý kiến để các cơ quan liên quan biết và thựchiện.

BÁO CÁOTÌNH HÌNH NỘP LỢI NHUẬN TRUY THU
ĐỐI VỚI XE Ô TÔ BÁN RA NGOÀI TỈNH

STT

Xe ôtô (nêu rõ loại xe ôtô; số khung; số máy)

Doanh nghiệp mua xe ôtô

Giá bán xe ôtô chưa có thuế GTGT theo hoá đơn GTGT

Giá vốn mua xe

Số tiền thuế đã nộp

Các chi phí phát sinh hợp lý khác

Số lợi nhuận truy thu phải nộp

Số lợi nhuận truy thu doanh nghiệp đã nộp

Chứng từ nộp lợi nhuận truy thu vào Ngân sách Nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cục thuế xác nhận

Giám đốc doanh nghiệp bán xe ôtô ra ngoài tỉnh

Ký tên, đóng dấu, xác nhận