BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8679/BGTVT-TC
V/v: Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 20 tháng 10 năm 2008, Bộ Tài chính có công văn số: 12420/BTC- QLCS về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ. Vềvấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với chủ trương ban hành Nghị định của Chínhphủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm.

2. Về nội dung Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghịđịnh đề nghị Bộ Tài chính xem xét một số điểm sau:

- Về dự thảo Tờ trình Chính phủ: Đềnghị xem xét lại Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chínhphủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển để đưa vào dự thảo cho chính xác vì tại Điểm1.1 Chương I Phần II của dự thảo Tờ trình Chính phủ cho rằng Nghị định số18/2006/NĐ-CP chưa quy định trình tự xử lý từ khi tiếp nhận thông tin có tàisản bị chìm đắm, các phương thức xử lý, thẩm quyền xử lý...

- Khoản 5 Điều 3: đề nghị xem xétlại việc quy định “...bằng mười tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định”, vìquy định này không rõ ràng: mười tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định chocán bộ, công chức hay cho doanh nghiệp hay là đối tượng khác...Vì vậy, để tạiđiều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nên quy định một lượng tiền cụ thể.

- Điều 5 và Điều 7: đề nghị quy địnhcụ thể hơn thế nào là tài sản có giá trị lớn để tránh việc hiểu không thốngnhất khi áp dụng.

- Điều 7: Thẩm quyền phê duyệtphương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản: dự thảo quy định Thủtướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng trong thực tế có nhiều trườnghợp cần phải xử lý ngay đồng thời phải có chuyên môn để quyết định kịp thời (vídụ như tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, ô nhiễm môitrường, hoặc vũ khí khí tài, chất hóa học..). Vì vậy đề nghị xem lại quy địnhtại Nghị định số 18/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Điều 9. Đề nghị xem xét lại việc quyđịnh Sở tài chính là cơ quan duy nhất được tiếp nhận, quản lý tài sản tìm thấymà nên quy định “tổ chức, cá nhân phát hiện, tìm thấy tài sản bị chôn giấu, bịchìm đắm...có trách nhiệm quản lý tài sản được tìm thấy và bàn giao cho cơ quannơi gần nhất như: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện nơi gần nhất hoặc Cảngvụ hàng hải...

- Điều 23. Hiệu lực thi hành: Dựthảo Nghị định quy định bãi bỏ Nghị định số 18/2006/NĐ-CP là chưa phù hợp. Dovậy đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và đưa đầy đủ các nội dung của Nghịđịnh số 18/2006/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định (ví dụ như Điều 9 Nghị định số18/2006/NĐ-CP có rất nhiều quy định đặc thù trong việc trục vớt tài sản chìmđắm gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải... nhưng chưa thể hiện trong dự thảo).

3. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản và một số vấn đề khác:

- Đề nghị viết theo thứ tự: điều, khoản, điểm, không nêndùng cách viết gạch đầu dòng (-) trong dự thảo Nghị định như ở Điều 6.

- Về căn cứ pháp lý: đề nghị bỏ căncứ vào các Nghị định, vì Nghị định này hướng dẫn Bộ luật dân sự, Bộ luật hànghải, Luật di sản văn hóa. Mặt khác tại Điều 23 bãi bỏ Nghị định số 18/2006/NĐ-CP trong khi Dự thảo Nghị định lại căn cứ vào Nghị định số 18/2006/NĐ- CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT để Bộ Tài chính xem xét quyếtđịnh.

Nơi nhận: - Như trên;  - Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường