BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8679/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH LELONG Việt Nam
(Đ/c: 40 Bà Chánh Thâu, KP2, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn đề ngày 13/6/2014 của Công ty TNHH LELONG Việt Nam về phản ánh của báo điện tử VOV ngày 27/5/2014 tình trạng gian lận thương mại mặt hàngắc quy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề quản lý giá tính thuế mặt hàng ắc quy nhập khẩu, tại Quyếtđịnh số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan đã đưa mặt hàng ắcquy vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá. Đồng thời, để tăng cườngcông tác quản lý giá tính thuế, khắc phục tình trạng khai báo trị giá tính thuếkhông đúng giá thực tế phải thanh toán, Tổng cục Hải quan đã:

- Tiếp tục có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Tổ chứckiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng ắc quy các loại (mã 8507), đặcbiệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứ Hàn Quốc tại địaphương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và kiểm trasau thông quan theo đúng quy định.

- Trên cơ sở thu thập thông tin về mặt hàng ắc quy nhập khẩu các loại(mã 8507) Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro vềtrị giá kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014 và mức giá thamchiếu kèm theo. Đây là cơ sở để cơ quan hải quantổchức kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn và xác định trị giá tính thuếtheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LELONG Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Hằng b (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn