BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 867TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Đồng Tháp

Trảlời công văn số 107/CT-TT &HT ngày 28/01/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp vềviệc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theophản ánh của Cục thuế: Công ty xuất nhập khẩu lương thực và vật tư nông nghiệpĐồng Tháp ký hợp đồng bán cà phê cho nước ngoài với giá được tính bằng giá giaodịch tại thị trường London trên cơ sở giá giao hàng tháng 5/2005 trừ 130USD/tấn (chi phí vận tải) và hàng được giao ngay. Nếu hợp đồng không chốt giákhi giao hàng, người mua trả 70% trên giá đóng cửa của thị trường London vào ngày ghi trên vận đơn tàu biển, số tiền còn lại được trả sau khi chốt giá.Phương thức mua bán và thanh toán này đã làm phát sinh chênh lệch giá giữa tờkhai hải quan, hóa đơn GTGT với số tiền phía nước ngoài thực thanh toán khi kêkhai hoàn thuế GTGT.

Trườnghợp này nếu công ty xuất nhập khẩu lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp đãcó đủ các điều kiện về hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% thì Công typhải lập Biên bản giải trình rõ về số tiền chênh lệch do phương thức mua bán vàthanh toán nêu trên (kèm chứng từ chứng minh) đồng thời lập hóa đơn GTGT đểđiều chỉnh bổ sung mức giá kèm theo đầy đủ các điều kiện, thủ tục quy định tạiTiết d – Điểm 1 – Mục III – Phần B – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính để được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của lôhàng cà phê xuất khẩu.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTy xuất nhập khẩu lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc