CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 868/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án Cải cách hành chính lâm nghiệp giai đoạn II-ODA Đức

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3283 BKH/KTĐN ngày 2/6/2003) về việc phê duyệt dự án “Cải cách hành chính lâm nghiệp-giai đoạn II” do CHLB Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án “Cải cách hành chính lâm nghiệp-giai đoạn II” do Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức tài trợ không hoàn lại, trị giá 4 triệu DM, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thực hiện dự án và tự cân đối vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán Đức về Bản thoả thuận thực hiện dự án.

3. Dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm việc trình duyệt dự án phải bảo đảm thời gian và theo đúng thủ tục quy định./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng