BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 868/TCHQ-GSQL
V/v Loại hình nhập khẩu bao bì thùng nhựa phục vụ đóng gói hàng xuất khẩu nông sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH PACIFIC
(Địa chỉ: số 6, km 78, Chăm Mát, Hòa Bình)

Trả lời công văn số 2001/CV ngày 20/01/2009 của Công ty TNHHPACIFIC về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đề nghị Công ty TNHH PACIFIC thực hiện nội dung công vănsố 4759/TCHQ-GSQL ngày 23/09/2008 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đốivới mặt hàng là bao bì luân chuyển. Theo đó, Công ty thực hiện việc nhập khẩubao bì thùng nhựa (mới hoặc đã qua sử dụng) dùng làm bao bì đóng gói hàng nôngsản xuất khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất được quy định tại công văn số 4103/TCHQ-KTTT ngày 20/07/2007 của Tổng cục Hải quan.

2/ Trường hợp Công ty KANEKYU INTERNATION Ltd tại Nhật Bảnký hợp đồng với Công ty TNHH PACEFIC đóng hàng nông sản xuất khẩu của chínhCông ty thì thời hạn tạm nhập tái xuất của đối với bao bì là thời hạn đã ký tạihợp đồng. Theo đó, Công ty TNHH PACIFIC có trách nhiệm đăng ký thời hạn tạmnhập tái xuất tại Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục tạm nhập táixuất bao bì.

3/ Trường hợp Công ty TNHH PACEFIC chứng minh được với Chicục Hải quan (nơi Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất bao bì) về số lượng baobì thùng nhựa thực tế bị hao hụt theo tỉ lệ từ 2% đến 4% do vỡ, hỏng trong quátrình Công ty đóng gói nông sản xuất khẩu / vận chuyển thì Công ty được Chi cụcHải quan xem xét quyết định miễn thuế đối với số lượng bao bì hao hụt này.

Việc hủy bỏ đối với bao bì thùng nhựa bị vỡ, hỏng thực hiệntheo quy định hiện hành của pháp luật về hủy bỏ phế liệu (có giám sát của Hảiquan)

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

TK.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh