TỔNG CỤC THUẾ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 868/TCT-TTR
V/v: Xử lý số tiền đã nộp NSNN của DNTN Hồng Hải.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 53CT/TH&DT ngày 16/1/2006 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình hỏi về việc chuyển trả số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp vào NSNN về tài khoản tạm giữ của Công an huyện Kim Sơn để xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 56; điểm 2, Điều 57; Điều 58 của Bộ luật tố tụng hình sự thì vật chứng của vụ án phải được bảo quản nguyên vẹn, lưu cùng với hồ sơ vụ án tại cơ quan thụ lý, còn đối với vật chứng là tiền, vàng, bạc kim khí quí, đá quí, đồ cổ, chất nổ… phải chuyển ngay để bảo quản tại ngân hàng hoặc tại cơ quan chuyên trách khác. Thẩm quyền xử lý vật chứng thuộc một trong các cơ quan điều tra.

Trong trường hợp này, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án thì số tiền thuế GTGT mà DNTN Hồng Hải đã kê khai và đã nộp vào NSNN được xem là “vật chứng” của vụ án. Nếu số tiền thuế GTGT 665.000.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thuế thì cơ quan Thuế sẽ làm thủ tục chuyển sang tài khoản tạm giữ của cơ quan Công an theo như đề nghị, nhưng thực tế DNTN Hồng Hải đã khắc phục hậu quả bằng cách nộp tiền thuế GTGT vào NSNN trong thời gian tháng 7/2004 (trước khi vụ án bị khởi tố). Theo quy định của Luật ngân sách thì số thuế GTGT nêu trên đã được quyết toán vào năm tài chính 2004, do vậy cơ quan Thuế không làm thủ tục thoái trả từ ngân sách để chuyển sang tài khoản tạm giữ của cơ quan Công an vì tiền đã nộp vào NSNN cũng coi như được bảo quản hợp pháp, mặt khác nếu kết luận cuối cùng của vụ án về việc xử lý vật chứng thu hồi vào NSNN thì trước sau khoản tiền trên cũng phải nộp vào NSNN còn trường hợp nếu phải hoàn trả thì căn cứ kết luận của vụ án, cơ quan Thuế sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả theo quy định tại điểm 2, mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.

Cục thuế kiểm tra xác định số tiền thuế giá trị gia tăng mà DNTN Hồng Hải đã nộp vào NSNN là số tiền thuế nộp khắc phục hậu quả hay nộp cho số thuế nợ đọng trước đây, sau đó chuyển hồ sơ gồm giấy nộp tiền vào NSNN và xác nhận của cơ quan Thuế về số tiền thuế đã nộp ngân sách cho cơ quan Công an, đây là tài liệu chứng minh vật chứng đã được bảo quản và sẽ xử lý khi có kết luận cuối cùng của vụ án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương