THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/TTg-KTN
V/v chuyển giao Cảng biển Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản , khai thác

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải(Công văn số 6040/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 5năm 2015) và Tài chính (Công văn số 6950/BTC-TCDN ngày 26 tháng 5 năm 2015) vềviệc chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền vềỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Công nghiệptàu thủy Diêm Điền, bao gồm cả kết cấu hạ tầng Cảng Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khaithác.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệptàu thủy xây dựng phương án chuyển giao; đồng thời, tổ chức thẩm định, phê duyệtvà tổ chức thực hiện phương án chuyển giao theo quy định của pháp luật; báo cáoThủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, V.III, NC, HC;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh