VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 868/VPCP-KTTH
V/v tạm ngừng thu lệ phí qua lại biên giới tại 2 cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Puer tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 143/TTr-BTCngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc tạm ngừng thu lệ phí qua lại biên giới tại 02cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Puer tỉnh Đắk Nông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văntrên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng