BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8687/BTC-ĐT
V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Thực hiện văn bản số 4584/VPCP-KTTH ngày 25/6/2012 của Vănphòng Chính phủ về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tưxây dựng công trình lâm sinh, Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian thanh toán vốnđầu tư của các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thực hiện Kế hoạch bảovệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướcnhư sau:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trìnhlâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước thời gian thanh toán đến hết ngày 31tháng 3 năm sau.

2. Đối với kế hoạch năm 2011: Thời gian thanh toán các dự ánvốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước của năm2011 được thực hiện đến hết ngày 30/6/2012.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện và phốihợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trìnhthanh toán.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí