TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Pro Kingtex Việt Nam
Địa chỉ: số D10/89Q, quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, Q Bình Tân
Mã số thuế: 0302482180

Trả lời văn bản số 01PR/HĐ/1214 ngày07/01/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 16 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vềchứng từ toán quan ngân hàng:

“Thanh toán qua ngân hàng là việcchuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuấtkhẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuậntrong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báoCó của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngânhàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghitrong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận uỷ thác vàbên nhận uỷ thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên uỷthác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩuthì bên uỷ thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toánnhư trên phải được quy định trong hợp đồng.”.

Trường hợp Công ty có nhận tạm ứngtrước tiền gia công của Công ty mẹ Pro Kingtex Industrial co., LTD số tiền2.500.000USD (có giấy báo có của ngân hàng) và theo biên bản thoả thuận hai bênsẽ khấu trừ dần vào tiền gia công hàng hóa xuất khẩu trong vòng 5 năm thì khixuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, Công ty mẹ thanh toán tiền gia công vào sốtiền tạm ứng nêu trên và nếu việc thanh toán này được quy định trong hợp đồnggia công hàng hóa xuất khẩu thì được xác định là đáp ứng điều kiện chứng từthanh toán qua ngân hàng được áp dụng thuế suất 0%, được khấu trừ thuế GTGT đầuvào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
60 – 1561/15 mt

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga