BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 869/TCHQ-GSQL
V/v kinh doanh hàng miễn thuế trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu tổ chức.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cụm cảng hàng không miền Bắc

Trả lời công văn số 153/CV-CCMB ngày 12/02/2009 của Cụm cảnghàng không miền Bắc về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Trên cơ sở Quyết định số 1788/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Cảng hàng khôngmiền Bắc trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; trong khi Cụm cảng hàng không miềnBắc đang thực hiện thủ tục để Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc được tiếptục sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 27/GCN-BTM ngày 30/5/2003 (phục vụ khách xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu sânbay quốc tế Nội Bài) và Giấy chứng nhận số 34/GCN-BTM ngày 18/8/2005 (phục vụkhách nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) do Bộ Công thương cấp,Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng Công ty cảng hàng không miền Bắc thực hiệnhoạt động xuất kho đối với hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế do Cụm cảng hàngkhông miền Bắc đã nhập khẩu và bán hàng miễn thuế tại cửa khẩu sân bay quốc tếNội Bài.

Đề nghị Cụm cảng hàng không miền Bắc liên hệ trực tiếp vớiChi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để thực hiện nội dung trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cụm cảng hàng không miền Bắc biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh