TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 869/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng “đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình”

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 05.10.2005 Tổng cục Hải quan có công văn số 4074/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện phân loại mặt hàng “đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình” có các đặc điểm phù hợp với các đặc điểm được mô tả trong chú giải bổ sung phân nhóm 8543.89 tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính vào mã số 8543.89.10. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Tổng cục hải quan vẫn nhận được phản ánh của một số đơn vị về việc hướng dẫn phân loại này là chưa thật sự phù hợp với nguyên tắc phân loại theo Danh mục HS. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Mặt hàng “đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình” có các đặc điểm phù hợp với các đặc điểm được mô tả trong chú giải bổ sung phân nhóm 8543.89 tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính được phân loại vào mã số 8543.89.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc