THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: Phê duyệt Hiệp định tài trợ thứ hai dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh" với Ngân hàng KfW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7004/BTC-QLN , ngày 30 tháng 5 năm 2011) về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ thứ hai dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh" với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định tài trợ thứ hai dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh" trị giá 212,75 triệu Euro với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) với các nội dung được nêu tại công văn trên. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng KfW.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán, phê duyệt Thỏa thuận riêng của dự án theo quy định hiện hành để ký kết với Ngân hàng KfW.
3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Ban QLĐSĐT - TP HCM
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 28
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng