VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 869/VPCP-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1324/BTC-TCTngày 04 tháng 02 năm 2009 về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cánhân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý vớiđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng