TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8693/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Nhà BèĐịa chỉ: TNVP tại Khu 9, 79 Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. HCMMã s thuế: 0100150619-201

Trả lời văn bản số 11/CV-BIDV NHÀ BÈ ngày 11/7/2016 của Ngân hàng về lập hóa đơn, Cục Thuế TP cóýkiến như sau:

Căn cứ Khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

…”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức địa chỉ của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Ngân hàng trình bày địa chỉ của Ngân hàng theo giấy chứng phép đăng ký kinh doanh: “Tòa nhà văn phòng tại khu 9, khu đô thị Dragon City, số 79 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh” gặp khó khăn trong việc lập và nhận hóa đơn thì Ngân hàng có thể ghi rút gọn địa chỉ như sau: “Số 79 Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kin, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh”

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- P. Pháp chế;
-
P. KT3;
- Lưu VT, TTHT;
1879/16 Th
êu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga