BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Trả lời công văn số 1975/UBND-KTTH ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng, thiệt hại lớn được nhập khẩu máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất đã qua sử dụng giá trị còn lại từ 90% đến 95% có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Đối với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đã qua sử dụng giá trị còn lại từ 90% đến 95% có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan không thuộc đối tượng điều chỉnh của thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu như đối với hàng hóa thông thường, không cần có văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST - BTC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (9b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn