BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD
V/v: Công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên tiểu học năm 2013.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Các sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Thực hiện, triển khai công tác bồi dưỡng năm 2013,Ban quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướngdẫn triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường SEQAP nămhọc 2013-2014 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Giúp cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trườngtiểu học tham gia SEQAP hiểu mục đích, ý nghĩa mô hình dạy học cả ngày và lộtrình chuyển đổi. Biết xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học cả ngày trên cơ sởxác định lộ trình chuyển đổi và quản lý các hoạt động giáo dục đảm bảo chấtlượng trong trường hợp dạy học cả ngày.

2. Vận dụng được một số kỹ thuật dạy học tích cực,phương thức dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán theo mô hình T30,T35 và biết áp dụng hiệu quả vào giảng dạy.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA TẬP HUẤN

1. Nội dung tập huấn

1.1. Nội dung quy định (bắt buộc)

a) Tập huấn cán bộ quản lý giáo dục cấp trường (04môđun):

Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày và lộ trìnhchuyển đổi; Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu học; Quản lýhoạt động dạy học cả ngày trong trường dạy học cả ngày; Áp dụng Chuẩn nghềnghiệp giáo viên tiểu học trong trường dạy học cả ngày.

b) Tập huấn giáo viên (06 môđun):

Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán lớp1, 2, 3, 4, 5: Bài tập củng cố kiến thức-kỹ năng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2,3, 4, 5; Phương pháp dạy học tích cực-Một số kỹ thuật dạy học; Áp dụng Chuẩnnghề nghiệp giáo viên tiểu học ở trường dạy học cả ngày; Văn hóa địa phương;Tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số(danh cho các địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số).

Ngoài các môđun quy định nêu trên, các sở Giáo dụcvà Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tiến hành tập huấn một số nội dung phù hợp vớithực tế của địa phương và kế hoạch chuyển đổi của các trường T30 sang T35,trong các môđun tự chọn nêu dưới đây.

1.2. Nội dung tự chọn

a) Tập huấn cán bộ quản lý cấp trường:

Phương pháp dạy học tích cực- Một số kỹ thuật dạyhọc; Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5; Bài tậpcủng cố kiến thức-kỹ năng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5.

b) Tập huấn giáo viên:

Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày và lộ trìnhchuyển đổi; Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trườngtiểu học dạy học cả ngày; Hoạt động giáo dục Âm nhạc trong trường tiểu học dạyhọc cả ngày; Kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ địa phương (đối với các trường có nhiềuhọc sinh thuộc một trong bốn dân tộc: Chăm, Jrai, Khmer và Mông).

1.3. Nội dung tập huấn khác

Các đơn vị có nhu cầu tập huấn thêm các nội dungkhác cần cân đối nguồn kinh phí được cấp trong mục chi Tập huấn, hội thảo vàgửi nhu cầu thực tế, nội dung, kế hoạch tập huấn cho Ban quản lý trung ương xemxét, giải quyết.

2. Đối tượng tham dự tập huấn

- Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cáctrường tham gia SEQAP năm học 2013-2014.

- Giáo viên các trường tiểu học tham gia SEQAP nămhọc 2013-2014.

- Cán bộ quản lý và giáo viên các trường tham giaSEQAP năm 2010-2012 chưa tham dự các lớp tập huấn với những nội dung nêu trên.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN TẬP HUẤN

1. Hình thức, địa điểm tổ chức tập huấn

Năm học 2013-2014 mỗi tỉnh có 24% số trường thamgia năm 2013 trong tổng số trường được lựa chọn tham gia SEQAP triển khai dạyhọc cả ngày (FDS). Toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý các trường này sẽ được bồidưỡng các môđun nêu trên. Giảng viên trong các lớp tập huấn tại địa phương lànhững cốt cán đã tham gia các lớp tập huấn do SEQAP tổ chức năm 2010, 2011,2012.

Căn cứ vào kế hoạch và ngân sách đã được tỉnh phânkhai, việc tổ chức tập huấn có thể do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các PhòngGiáo dục và Đào tạo để tập huấn cho các trường tham gia SEQAP.

2. Thời gian tập huấn

- Số ngày tập huấn một môđun là 15 ngày trong đó:

03 (ba) ngày tập trung nghe giảng, trao đổi tại lớptập huấn,

10 (mười) ngày tự học, học viên không đến lớp tậphuấn,

02 (hai) ngày tập trung giải đáp thắc mắc tại lớptập huấn.

- Tập huấn (tập trung, tự học tại trường, giải đápthắc mắc và kiểm tra): tại tỉnh và huyện tham gia SEQAP, từ tháng 3 đến tháng6/2013.

- Tổng kết và báo cáo kết quả về Ban quản lý SEQAP:trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

3. Yêu cầu

Giảng viên của các lớp tập huấn tại địa phương lànhững cốt cán đã tham gia tập huấn năm 2011 và 2012 do Ban Quản lý SEQAP tổchức.

Toàn bộ quản lý, giáo viên các trường thực hiện môhình T30 tham gia SEQAP năm học 2013-2014 được tập huấn các môđun nêu trên. Kếtthúc các đợt tập huấn tại địa phương cán bộ quản lý, giáo viên được kiểm tra,đánh giá kết quả và báo cáo.

Kết quả công tác tập huấn tại địa phương cần cậpnhật vào SEQAP online theo quy định và hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm2013. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Quản lý SEQAPtrước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN

Căn cứ nguồn kinh phí từ hạng mục chi Đào tạo vàhội thảo (Mã số 0333), thuộc Chương trình SEQAP được giao năm 2013, các địaphương, đơn vị áp dụng theo Thông tư số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/1/2010Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượnggiáo dục trường học giai đoạn 2010-2015, đồng thời căn cứ quy chế chi tiêu nộibộ của địa phương trong phạm vi nguồn kinh phí được phân bổ, đảm bảo nguyên tắctiết kiệm, hiệu quả.

Đề nghị các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chứcthực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu SEQAP.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
Trần Đình Thuận