BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/BXD-HTKT
V/v: Hỗ trợ cho Công ty TNHH sinh thái Thanh Trạch - Quảng Bình xây dựng công trình xử lý rác theo Thông báo số 50/TB-VPCP .

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Bộ Xây Dựng nhận được công vănsố 2446/UBND-KTTH ngày 12/11/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghịhỗ trợ cho Công ty TNHH sinh thái Thanh Trạch đầu tư công trình xử lý rác thảicho toàn huyện Bố Trạch theo Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 19/3/2007 của Vănphòng Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 27/8/2008của Văn phòng Chính phủ về “Chư­ơng trình đầu tư­ các nhà máy xử lý rác áp dụngcông nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cảnước”, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu điều chỉnh lại Chương trình đầu tưtheo ý kiến chỉ đạo và dự thảo Quyết định phê duyệt chương trình, trong đó,giai đoạn đầu lựa chọn 4 dự án (2 dự án phía Bắc, 2 dự án phía Nam) để triểnkhai ngay với các mô hình khác nhau để đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biếnnhân rộng trong giai đoạn 2 của Chương trình.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang trìnhThủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình. Sau khi Chươngtrình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản trả lời cụthể để địa phương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính