BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012.

Kính gửi : Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước
thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên
Trả lời văn bản BAFO/DOCE-01 ngày 20/4/2012 của Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về thủ tục thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều ITB 33.1 và khoản 51.3 Điều 51 của hợp đồng nêu tại văn bản BAFO/DOCE-01, thì Nhà thầu sẽ được thanh toán 70% giá trị vật tư nhập khẩu ngay khi Nhà thầu trình Chủ đầu tư hóa đơn thương mại, vận đơn gốc, chứng nhận xuất xứ, bảo hiểm và chứng nhận kiểm tra (có khấu trừ tiền tạm ứng, chưa phải khấu trừ tiền bảo hành).
Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh