UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/SXD-QLXD
V/v tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực XD DD-CN và HTKTĐT.

Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- UBND các huyện và thành phố Kon Tum;
- Các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tạiVăn bản số 79/VPKTN , ngày 16/01/2015 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tumvề việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Căn cứ nội dung Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày31/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiệnQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là văn bản pháp quyvề kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nhằm đảmbảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, tiện nghi sử dụng tối thiểu chongười sử dụng và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đềnghị các cơ quan quản lí nhà nước về xây dựng và các đơn vị hoạt động đầu tưxây dựng trên địa bàn tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quyhoạch đô thị.

2. Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựngcông trình, thẩm tra, thẩm định thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ởvà công trình công cộng, công trình công nghiệp trước khi cấp giấy phép xâydựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. An toàn trong hoạt động thicông xây dựng công trình.

4. Kiểm tra, nghiệm thu và đưacông trình vào sử dụng.

Hệ thống các Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành được công bố và đăngtải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Để các đơn vị hoạt động đầu tưxây dựng thuận lợi trong việc cập nhật, áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựngKon Tum cung cấp các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải tuânthủ áp dụng (có danh mục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, kiểmtra và giám sát quy chuẩn Việt Nam trong hoạt động đầu tư xây dựng, đề nghị đặcbiệt chú ý đến các quy chuẩn QCXDVN 01:2002 Xây dựng công trình đảm bảo ngườikhuyết tật tiếp cận sử dụng (có hiệu lực đến ngày 01/07/2015), QCXDVN05: 2008/BXD Nhà và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe, QCVN06: 2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, QCVN 09: 2013/BXD Các công trìnhxây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Xây dựng Kon Tum báo đếncác đơn vị hoạt động trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Lãnh đạo Sở (thay B/c);
- Các Phòng chuyên môn;
- Đăng Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT, QLXD.ptnghia.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Xuân Hoài

DANH MỤC

CÁC QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIÊP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
(kèm theo Văn bản số 87/SXD-QLXD , ngày 06/01/2015 của Sở Xây dựng Kon Tum )

TT

Ký hiệu quy chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan ban hành

Số văn bản và ngày ban hành

1

QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng

04/2008/QĐ-BXD

03/04/2008

2

QCVN 02: 2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Bộ Xây dựng

29/2009/QĐ-BXD

14/08/2009

3

QCVN 08:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị

Bộ Xây dựng

28/2009/QĐ-BXD

14/08/2009

4.1

QCXDVN 01:2002

Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Bộ Xây dựng

01/2002/QĐ-BXD

17/01/2002

4.2

QCVN 10: 2014/BXD

Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Bộ Xây dựng

21/2014/TT-BXD

29/12/2014

5

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.

Bộ Xây dựng

14/2014/TT-BXD

05/9/2014

6

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

Bộ Xây dựng

20/2014/TT-BXD

29/12/2014

7

QCXDVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Bộ Xây dựng

15/2013/TT-BXD

26/09/2013

8

QCXDVN 01:2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe.

Bộ Xây dựng

08/2008/QĐ-BXD

06/06/2008

9

QCVN 01: 2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Bộ Công thương

11/2013/TT-BCT

18/6/2013

10

QCVN 17:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Bộ Xây dựng

19/2013/TT-BXD

31/10/2013

11

QCVN 14:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch nông thôn.

Bộ Xây dựng

32/2009/QĐ-BXD

10/09/2009

12

QCVN 03: 2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng ĐT.

Bộ Xây dựng

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

13

QCVN 07:2010/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bộ Xây dựng

02/2010/TT-BXD

05/02/2010

14

QCVN 06:2010/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Bộ Xây dựng

07/2010/TT-BXD

28/07/2010

15

QCVN 11: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.

Bộ tài nguyên và môi trường

11/2008/QĐ-BTNMT

18/12/2008

16

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

Bộ Xây dựng

47/1999/QĐ-BXD

21/12/1999

(QCVN10:2014/BXD : có hiệu lực sau ngày 01/07/2015)