BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu nguyên liệu chạy thử

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn 2008/HQĐNa-NV củaCục Hải quan Đồng Nai ngày 14/ 12/2009 về việc nhập khẩu nguyên liệu chạy thửcủa Công ty TNHH Shisedo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu; khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ –CP quy định về khu công nghiệp,khu chế xuất và khu kinh doanh với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừkhu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

Theo đó, nếu Công ty TNHH ShiseidoViệt Nam là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Côngty không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT và phải đảm bảo thủ tụchải quan của hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất theo đúng quy định và phải đảmbảo quản lý, giám sát chặt chẽ tránh lợi dụng hàng từ khu chế xuất vào thịtrường nội địa.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Shiseidovẫn phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan, báo cáo thanh khoản theo đúng quyđịnh tại Điểm 44 Mục 3 Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của BộTài chính và phải có văn bản cam kết sẽ tiêu hủy, không xuất bán hay tiêu dùngnội bộ đối với phế phẩm (nếu có); thành phẩm (nếu có) sau khi kết thúc giaiđoạn chạy thử.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thựchiện việc giám sát chặt chẽ quá trình chạy thử máy móc của doanh nghiệp để đảmbảo việc khai báo định mức của doanh nghiệp là chính xác, đồng thời yêu cầu doanhnghiệp dựng kế hoạch về thời gian và dự kiến mức tiêu hao nguyên liệu chạy thửtrước khi nhập khẩu để tránh doanh nghiệp lợi dụng khai báo nhập khẩu hàng lànguyên liệu chạy thử máy móc có mức tiêu hao lớn.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường