công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 87 TCT/CS NGÀY 4 THÁNG 1NĂM 2002
VỀ VIỆC ƯU ĐàI VỀ THUẾ

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 269/CT-NVT ngày 4/10/2001 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về miễn, giảm thuếthu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế c ó ý kiến như sau:

Tổng cục thuế đã có Công văn số 448-TCT/CS ngày 14/2/2001hướng dẫn đối với hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân thì sau khi mua doanhnghiệp tư nhân, chủ mới của doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm vềtất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thựchiện.

Điểm 4, mục III, phần C Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày3/4/2001 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn: "Trường hợp có sự thay đổi về chủsở hữu (hoặc quản lý) đối với các dự án được hưởng ưu đãi về thuế theo hướngdẫn tại Thông tư này thì chủ sở hữu (hoặc quản lý) mới tiếp tục được hưởng mứcưu đãi về thuế đã ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong thời gian cònlại của dự án và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà chủ sở hữu(hoặc quản lý) cũ đã cam kết".

Căn cứ các hướng dẫn trên thì trường hợp doanh nghiệp tưnhân Hiệp Thành đang trong thời hạn được miễn thuế, giảm thuế theo diện cơ sởsản xuất mới thành lập, nhưng bán toàn bộ doanh nghiệp cho người khác để thànhlập doanh nghiệp mới là doanh nghiệp tư nhân Từ Hưng thì doanh nghiệp tư nhânTừ Hưng được miễn thuế, giảm thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại mà doanhnghiệp tư nhân Hiệp Thành được hưởng theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.