UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Tnh;
- y ban nhân dân các, huyn, th xã, thành ph.

Căn cNghđịnhs70/2011/NĐ-CPngày22 tháng8 năm 2011 ca Chính ph quy đnh mc lương tối thiu vùng đi vi người lao đng làm việc ở công ty, doanh nghip, hp tác xã, t hp tác, trang tri, h gia đình, nhân và các t chc có thuêmướn lao đng;

Căn cNghđịnhs48/2010/NĐ-CPngày07 tháng5 năm 2010 ca Chính ph v hp đồng trong hot đng xây dng;

Cănc Công văn số 1683/BXD-KTXD ngày 10 tháng 10 năm 2011 ca Bộ Xây dng vềviệc hưng dẫn quản lý chi phí đu xây dng côngtrình;

Cănc Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 ca Bộ Xây dng v việc hướng dn điu chỉnh d toán công trình theo mc lương ti thiu mới t ngày 01/10/2011 theo quy định ti Ngh định s 70/2011/NĐ-CP ca Chính ph;

Cănc Công văn số 2073/BXD-KTXD ngày 02 tháng 12 năm 2011 ca Bộ Xây dng vềviệc quản lý d án đu xây dng công trình;

Xét đ ngh tại Công văn s 69/TTr-SXD-KTKT ngày 15 tháng 02 năm2012 caSXây dng, U ban nhân dân Tỉnh công b v vic điều chnh h s nhân công, máy thi công năm 2012 trên đa bàn tnh Đồng Tháp như sau:

1. Chi phí nhâncông:

a)D toán lập theo Đơn giá xây dng công trình được U ban nhân dântnh Đồng Thápcôngbti Quyếtđịnhs52/2007/QĐ-UBND.HC vàQuyết định s56/2007/QĐ-UBND.HCngày 31 tháng11 năm2007nhânvới hsđiu chỉnh: KNC = 3,18.

b) Dự toán lp theo Đơn giá dch v công ích đô thị được U ban nhân dân tỉnh Đồng Thápcôngbti Quyếtđịnhs15/2011/-UBNDngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hsđiu chnh: KNCCI= 1,42.

2. Chi phí máy thi công:

a)D toán lập theo Đơn giá xây dng công trình được U ban nhân dântnh Đồng Thápcôngbti Quyếtđịnhs52/2007/QĐ-UBND.HC vàQuyết định s56/2007/-UBND.HCngày 31 tháng11 năm2007nhânvới hsđiu chỉnh: KMTC= 1,27.

b) Dự toán lp theo Đơn giá dch v công ích đô thị được U ban nhân dân tỉnh Đồng Thápcôngbti Quyếtđịnhs15/2011/QĐ-UBNDngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hsđiu chnh: KMTCCI = 1,10.

3. Chi phí khảo sát:

Dtoán lập theo Đơngiáxâydng công trìnhtnh ĐồngTháp - Phn khảo sát được Uỷ ban nhân dân Tnh công b ti Quyết đnh s 54/2007/QĐ- UBND.HCngày31 tháng 11 năm 2007 nhân với hsđiu chnh: KKS= 2,76.

4.Chi phí nhân công thí nghiệm vậtliệu,cấu kiện vàkếtcấu ydng:

D toán lập theo Định mc được Bộ Xây dng công bố ti Công văn s1780/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 nhân vi hs điu chỉnh: KTN= 2,61.

5. Thi gian áp dng:tính t ngày 01 tháng 01 năm 2012.

6. Quy đnh ápdụng:

a)Áp dụng đi vi các công trình, hng mc công trình, gói thu s dng 30% vn ngân ch nhànước trlên có hình thc hp đng theo đơn giá c định, hp đng theo đơn giá điu chnh và hợp đng theo thời gian nếu giá ca hp đồng được xác định trên s phương pháp lp d toán xây dựng công trình,định mc, giá cả, chế độ, chính sách ca nhà nưc (theo mc ơng ti thiu cũ) được cấp thẩm quyền ban hành, công b và do các bên có tha thuận trong hp đng thì đưc điều chnh chi phí theo công b này.

Không áp dụng việc điu chnh nêu trên đi với các hp đng theo nh thc hp đồng trn gói (theo Công văn s 2073/BXD-KTXD ngày 02 tháng 12năm2011 ca Bộ Xây dng vviệc quản lý d án đu xây dng công trình).

Riêng đi với các d án s dng ngun vn h trợ phát trin chính thc (gi tt là ODA), nếu điều ước quc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn này thì thc hin theo cácđiu ước quctếđó.

Đi với các ngun vốn kháccóth tham kho đ thc hin.

b) Đi vi những công trình quy đnh trên đang thi công d dang thì khối lưng xây dựng thc hin k t ngày 01 tháng 01 năm 2012 trong tiến độthi công xây dng ca hợp đng đưc áp dng điu chỉnh chi phí xây dng, Chủđu tưphảit chc nghiệm thu xác đnh khi lượng này và cùng đơn v thi công thương tho b sung hp đng theo quy đnh.

Khi thực hin điu chỉnh, Chủ đu tư căn c vào khi lưng thc hin kt ngày 01 tháng 01 năm 2012, chi phí nhân công, máy thi công và cách tínhtrong bng tổng hợp kinh phí d toán của gói thu được phê duyệt và tính gim trừ theo t l giảm giá trong kết qu đu thu (hoc ch đnh thu) được duyt,đ tính toán giá tr cn b sung hợp đng; khi thanh quyết toán, các đơn v kim soát thanh toán và thm tra phê duyệt quyết toán thc hin vic kiểm tra giá trđiu chỉnh b sung.

c) Đi vi tng hợp công trình kéo dàitiến đ kng dolicủa nhà thu thi công thì nhà thu thi công trình ch đầu tư xem xét chp thun cho điu chỉnh tiến đ thi công tương ng vi thi gian kéo dài hợp . Trưng hp điu chỉnh tiến đ làm kéo dài tiến đ hoàn thành d án thì ch đu tư phi báo o ngưi quyết đnh đầu xem t, quyết định.

d) Đi với công trình đã được Ch đu tư phê duyệt d toán nng chưađiu chỉnh h s nhân công,máy thi công:

Sau10 ngày kt ngày công b này, đối vi các gói thu:

-Chưa t chc m thầu hoặc phê duyệt kết quả ch định thầu: Ch đu tư điu chnh và phê duyệt lại d toán theo quy đnh và thông báo đến các nhà thu đã mua h sơdthu, nhà thu đượcmờich định thu.

-Đã t chc m thu hoc phê duyệt kết qu ch định thu thì thc hin theo quy đnh như đi vi công trình d dang.

đ) Đi vi công tác khảo sát, thí nghiệm vt liệu và cu kiện xây dng: Ch đu tư và đơn v tư vấn căn c vào thi điểm ký kết hp đồng tư vn đthc hiện vicđiu chỉnh chi phí.

e) Đi vi Đơngiáxây dngchuyênngành,trongthi gianchưacó hưng dn ca Bộ qun lý chuyên ngành, cho phép ch đu tư được s dụng mc tiền lương tối thiểu là 1.176.000 đồng/tháng đ tính toán h s điu chnh chiphínhân công, máy thicông. Khicó hưng dẫn củaBộ quảnlý chuyênngành thì U ban nhân dân Tnh s hưng dn ch đầu tư thc hiện điu chnh.

g) Công văn này thay thế Công văn s 75/UBND-XDCB ngày 09/3/2011 ca y ban nhân dân Tnh v việc điu chỉnh h s nhân công, máy thi công theo Nghị đnh s 108/2010/NĐ-CP./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- KBNN Tỉnh;
- LÐVP;
- Lưu VT + NC/KTN (Q).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương