CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 870/CP-QHQT
V/v phê duyệt Biên bản họp tổ công tác hỗn hợp Việt-Áo

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3607 BKH/KTĐN ngày 17 /6/2003) về việc kết quả kỳ họp lần thứ 5 Tổ Công tác hỗ trợ Việt -áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Biên bản kỳ họp lần thứ 5 Tổ công tác hỗn hợp Việt-áo về Hợp tác kinh tế, thương mại và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nội dung Biên bản kỳ họp.

2. Nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ áo danh cho Việt Nam có nhiều điểm thuận lợi mà chúng ta cần tranh thủ, tuy nhiên điều kiện tín dụng thường đặt ra ở mức cao, xác định nhà thầu cung cấp thiết bị ..., để sử dụng có hiệu quả nguồn ODA này, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương cách tranh thủ và tiếp nhận các dự án vay vốn ODA của áo theo hướng dẫn sau:

- Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa các dự án sử dụng vốn vay ODA vào Danh mục dự án Tranh thủ ODA của áo và cho phép tiến hành đàm phán về điều kiện tín dụng, thiết bị....cần phải xây dựng Báo cáo khả thi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Trong Báo cáo khả thi cần làm rõ về cách quản lý, sử dụng công trình được đầu tư từ nguồn ODA, nhất là sau khi nguồn cung cấp ODA đã chấm dứt, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội (có so sánh với khả năng đầu tư bằng các nguồn vốn khác); đánh giá, so sánh về thiết bị (công nghệ, giá cả, chuyển giao kỹ thuật, bảo hành....); khả năng có nguồn thu để tự bảo trì máy móc, thiết bị hoạt động lâu dài và khả năng trả nợ (toàn bộ hoặc một phần)./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan