BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 870/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục liên quan đến nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 61/HQBP /KTSTQ ngày 20/01/2009 của CụcHải quan tỉnh Bình Phước báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc nhập khẩu hànghóa tạo tài sản cố định (TSCĐ) của Công ty WorldTec ViNa (là Công ty 100% vốnđầu tư nước ngoài được UBND tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép thành lập ngày11/05/2006), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung điểm 1, công văn 61/HQBP /KTSTQ:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thì trước khilàm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư, Công ty không thựchiện việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Thôngtư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, do vậy Công ty không đượcmiễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đó.

2. Về nội dung điểm 2, công văn 61/HQBP /KTSTQ:

Theo quy định tại điểm 2.1.1.1, Mục B, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng nguyên tắcphân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu, trong bộ hồ sơ để phân loại vàtính thuế nhập khẩu theo máy chính phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lýchuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhậpkhẩu. Do vậy, chỉ trong trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị thuộc đốitượng phải nộp thuế mới phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyênngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ.

Vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu dây chuyền sản xuất thiếtbị điện tử CDP và DVP thuộc đối tượng phải nộp thuế thì cơ quan quản lý chuyênngành xác nhận là thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ là Bộ Công Thương hoặc cơquan được Bộ Công Thương ủy quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phướcthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh