VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/VPCP-KTTH
V/v vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 215/BTC-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc thẩm định phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2012 - 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc không xác định lại vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cho phép Tập đoàn giữ lại vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 để tính vào phần vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Căn cứ giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được công bố, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại phương án cổ phần hóa, Tập đoàn thực hiện việc bán cổ phần và nộp khoản thu từ bán cổ phần về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cổ phần hóa theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp