VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8705/VPCP-QHQT
V/v: Thu cảng phí đối với các tàu container cập cảng Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 14968/BTC-TCDN ngày 05 tháng 11 năm 2010), về việc thu cảng phí đối vớicác tàu container cập cảng Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phươngán điều chỉnh toàn diện mức thu phí, lệ phí hàng hải tại các cảng biển của ViệtNam theo hướng phù hợp với sự phát triển hiện nay của hệ thống cảng biển ViệtNam và tương đồng với các cảng biển trong khu vực, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc