VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8706/VPCP-QHQT
V/v: bổ sung kinh phí thực hiện dự án Kết hợp, bảo tồn và phát triển các trọng điểm Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 7806/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 11 năm 2010) về bổ sung kinh phícho dự án tại tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưcó công hàm chính thức gửi phía nhà tài trợ Australia về việc cần bổ sung kinhphí cho việc thực hiện Dự án Kết hợp bảo tồn và phát triển các trọng điểm Khudự trữ sinh quyển Kiên Giang trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đếnngày 30 tháng 6 năm 2011.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giangbố trí vốn đối ứng cho dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc