BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8709/TCHQ-TXNK
V/v làm rõ công dụng, quy trình sử dụng sản phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH CSP.
(Đ/c: đường N5, KCN Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quảphân tích số 1863/TB- PTPLHCM ngày 17/8/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNKchi nhánh TP.HChí Minh đối với mẫu hàng có tên khai báo “05#&Cardanorthuộc tờ khai hải quan số 10046036966/E31 ngày 01/7/2015 do Công ty TNHH CSP làm thủ tục nhập khẩu tạiChi cục Hải quan Thống Nhất (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai),về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ có đủ cơ sở xem xét, phân loại đối với mặt hàngnêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Công ty bổ sung, làm rõ các thông tinsau:

- Công dụng của sản phẩm nhập khẩu.

- Cách thức, quy trình sử dụng sản phẩm nhậpkhẩu trong quá trình sản xuất của Công ty.

Công văn trả lời gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuếxuất nhập khẩu) trước ngày 29/9/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CSPđược biết

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh