BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/BNN-TCLN
V/v khẩn trương hoàn thành quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP và Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng và Khoản2, Điều 2 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thihành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thành báo cáo quy hoạch bảo tồn vàphát triển bền vững rừng đặc dụng cấp tỉnh đến năm 2020.

Thời hạn hoàn thành báo cáo lập, phê duyệt quy hoạch chậmnhất là tháng 6/2013 tại Mục d, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 78/TT-BNNPTNT .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn