CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 871/CP-QHQT
V/v ký hai Hiệp định với Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công an,
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 20-TTr-BCA (V19) ngày 27 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Công an ký chính thức Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định dẫn độ giữa Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn dân quốc.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan