TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 871/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập tái xuất đối với bồn mềm lót trong container

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Sương Phát
Địa chỉ: 1451, Kp, Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 230206/SPTNTXK ngày 23/02/2006 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Sương Phát đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng đối với bồn mềm (flex-tank) lót trong container để chứa hàng lỏng tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại phần B mục 2 điểm XVI Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đã quy định về thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng đối với các phương tiện chứa hàng hóa.

Theo quy định tại Thông tư dẫn trên thì bồn mềm (flex-tank) lót trong container để chứa hàng lỏng của Công ty được phép tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng. Thủ tục Hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 điểm XVI của Thông tư số 112/2005/TT-BTC nói trên của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An