TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 871/TCT-PCCS
V/v: TSCĐ thuê tài chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5743/CT-TTHT ngày 21/12/2005 của Cục thuế thành phố Đà nẵng về tài sản cố định thuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 đã quy định rõ: “Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền theo thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và các khoản chi phí có liên quan đến việc nhập khẩu, thuế, lệ phí đăng ký quyền sở hữu, bảo hiểm đối với tài sản thuê.” Vì vậy, nếu bên đi thuê tài chính có phát sinh nộp các khoản như lệ phí trước bạ, bảo hiểm đối với tài sản đi thuê mà chứng từ nộp tiền mang tên bên cho thuê theo thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính thì Bên đi thuê phải chuyển chứng từ nộp tiền (bản gốc) cho bên cho thuê. Bên cho thuê được sử dụng các chứng từ trên để hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định cho thuê tài chính theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bên đi thuê khi trả tiền thuê tài sản theo hợp đồng được trừ các khoản tiền nộp thay cho Bên cho thuê đã tính vào nguyên giá tài sản cố định cho thuê.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương