TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8717/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế của Chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư-sản xuất-thương mại Kim Phong
Địa chỉ: 235 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP.
HCM
Mã số thuế: 0301049697

Trả lời văn bản số 189/12 CV-KP ngày22/10/2012 của Công ty về kê khai thuế của Chi nhánh sản xuất hạch toán phụthuộc, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề Luật Quản lýthuế:

+ Tại Khoản 1 Điều10 quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị giatăng (GTGT) cho cơ quan thuế:

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phươngcấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồsơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vịtrực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinhdoanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộpthuế”;

+ Tại Khoản7 Điều 11 quy định trách nhiệm nộp hồsơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho cơ quanthuế

7. Khaithuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàntỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sởchính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơiđóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phátsinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thunhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sởsản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộcvới tổng chi phí của doanh nghiệp.

Doanh nghiệptại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanhnghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sảnxuất hạch toán phụ thuộc theo phụ lục số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này(bao gồm khai tạm tính theo quý và khai quyết toán theo năm) cho cơ quan thuếquản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sởsản xuất hạch toán phụ thuộc”.

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp chi nhánh Công ty tại Đồng Nai là cơ sở sản xuất trực thuộc, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,có phát sinh mua hàng hóa, dịch vụcho hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh, thì các hoáđơn đầu vào phải mang tên, địa chỉ,mã số thuế của chi nhánh và chi nhánh phải thực hiện khai thuế GTGT tạiđịa phương nơi chi nhánh có hoạt động sản xuất. Riêng thuế TNDN sẽ do Công ty kê khai tập trung tại trụ sở chính baogồm cả phần thu nhập phát sinh tại chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc theoquy định tại Khoản 7 Điều 11 nêutrên.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng PC
- Phòng KT1
- Website Cục Thuế
- Lưu: HC, TTHT
2420_255906 (12/11/2012) vdhien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga