BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/BHXH-CĐ
V/v đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/03/2016.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/03/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 649/BHXH-CĐ về việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài khoản người lao động, tại gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 1 có nội dung:

“Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản: thông báo để người lao động chủ động mở tài khoản và cung cấp số tài khoản, tên (cả chi nhánh) của ngân hàng cho đơn vị tập hợp chuyển cơ quan BHXH. Những trường hợp chưa có số tài khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài khoản thì đơn vị liên hệ Ngân hàng nơi đang mở tài khoản thu BHXH để đề nghị. Cơ quan BHXH thanh toán toàn b chi phí mở tài khoản”

Nay xin đính chính lại như sau:

“Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản: thông báo để người lao động chủ động mở tài khoản và cung cấp số tài khoản, tên (cả chi nhánh) của ngân hàng cho đơn vị tập hợp chuyển cơ quan BHXH. Những trường hợp chưa có số tài khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài khoản thì đơn vị liên hệ Ngân hàng nơi đang mở tài khoản thu BHXH để đề nghị. Chi phí mở tài khoản do người lao động thanh toán với ngân hàng”.

Các nội dung còn lại trong Công vănsố 649/BHXH-CĐ nêu trên không thay đổi.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Trang thông tin điện tử BHXH.TP;
- Lưu: VT, CĐ (2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến