CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 872/CP-KG
V/v: phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người

Ha Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ:Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hoá-Thông tin, Ngoại Giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TRung ương

Xét đề nghị của Bộ giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2557/GD-TX ngày 31 tháng 3 năm 2003 vê việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

-Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003-2015 do Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị tại cong văn số 1557/GD-TX nêu trên nhằm thực hiện các mục tiêu đã cam kết tại Diễn đàn thế giới về Giáo dục cho con người được tổ chức tại Dakar, Senegal, tháng 4 năm 2000.

-Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Ngoại Giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hoá và triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003- 2015./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm