TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Yuasa Việt Nam.
Đ/chỉ: Phòng 1007, Tầng 10, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1.
Mã số thuế: 0311612904.

Trả lời văn bản số 006/2014/YTV-TAXHCMngày 17/12/2014 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 quyđịnh:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nướcngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mứcthuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hànghóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùngở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của phápluật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài,kể cả ủy thác xuất khẩu;

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóaxuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hànghóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy địnhtại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 17 quy định điềukiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hoá đượccoi như xuất khẩu:

“ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theoquy định của pháp luật:

a) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặchợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hoá xuấtkhẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóađơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàngvà địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nướcngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệtự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoàiuỷ quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thựchiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phépđầu tư.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng áp dụng:

“ Tổ chức, cá nhân nước ngoài cungcấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinhthu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoàivới các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóacho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Namhoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mạiquốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đếnlãnh thổ Việt Nam.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty ký hợp đồng giới thiệu khách hàng ở Việt Nam cho Công ty Yuasa NhậtBản thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, không được xácđịnh là dịch vụ xuất khẩu phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bánlinh kiện cho Công ty Yuasa Nhật Bản, theo chỉ định của Công ty Yuasa Nhật Bản hànghóa được giao tại Việt Nam cho khách hàng của Công ty Yuasa Nhật Bản nếu đápứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2.b Điều 9 và Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; trường hợp không có tờkhai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ thì Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT vớithuế suất 10%. Khách hàng tại Việt Nam mua hàng hoá của Công ty Yuasa Nhật Bản,khi thanh toán tiền cho Công ty Yuasa Nhật Bản phải có trách nhiệm khấu trừthuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số103/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT.
4222-317248/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga