TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/CT-TTHT
V/v: Ghi tên hàng hóa bằng tiếng Anh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gởi:

Công ty TNHH Sandvik Việt Nam
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0310845832

Trả lời văn thư số 01/2012 ngày 11/01/2012 của Công ty về ghitên hàng hóa bằng tiếng nước ngoài trên hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 13/07/2011, Cục Thuế TP đã có Công văn số 5711/CT-TTHThướng dẫn Công ty về ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn. Đề nghị Công tythực hiện theo hướng dẫn tại văn bản trên. Trường hợp Công ty muốn đăng ký tênsản phẩm, hàng hóa bằng tiếng nước ngoài thì Công ty liên hệ các cơ quan chứcnăng (Sở Công Thương) để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu (TTHT, HC)
110 – 2657/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga