ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 872/LĐTBXH-DN
Về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ trong dạy nghề

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề;
- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, TCCN có dạy nghề;
- Giám đốc các trung tâm dạy nghề;
- Giám đốc doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng các cơ sở khác có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng phòng Lao động - TBXH quận, huyện.

Do thực tế còn nhiều cơ sở dạy nghề (CSDN) có nhu cầu đặtmua phôi Chứng chỉ Sơ cấp nghề, Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề do Tổng cục Dạynghề tổ chức in và cung cấp; tiếp theo văn bản số 667/LĐ-TBXH-DN ngày19/02/2008 của Sở LĐ-TBXH về cấp chứng chỉ trong dạy nghề, Sở Lao động -TBXH thông báo:

1 - Các CSDN có thể tiếp tục đăng ký mua phôi Chứng chỉ Sơcấp nghề, Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề do Tổng cục Dạy nghề tổ chức in vàcung cấp theo văn bản số 6615/LĐ-TBXH-DN ngày 31/12/2007 của Sở LĐ-TBXH đến hếtngày 28/03/2007, giá 3.300 đồng /cái.

2 - Các CSDN có nhu cầu mua phôi Chứng chỉ hoàn thành khóahọc theo văn bản số 667/LĐ-TBXH-DN ngày 19/02/2008 của Sở LĐ-TBXH cần cử cán bộtrực tiếp đến đăng ký mua tại Phòng Dạy nghề kể từ 05/03/2008, giá 3.000 đồng/cái. Các cơ sở dạy nghề tự in phôi phải đăng ký mẫu tại Sở (Phòng dạy nghề)trước khi sử dụng (như đối với chứng chỉ sơ cấp nghề tại văn bản số6615/LĐ-TBXH-DN ngày 31/12/2007 của Sở).

3 - Từ ngày 02/01/2008 Phòng Dạy nghề Sở giải quyết và giaodịch việc cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ trong dạy nghề (do Tổng cục Dạynghề cung cấp) và phôi Chứng chỉ hoàn thành khóa học vào buổi sáng Thứ Hai vàThứ Năm hàng tuần, từ 08 giờ đến 11 giờ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PDN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp