Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 872 TCT/CS
NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC TRONG
HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Cục thuế các tỉnh thành phốtrực thuộc TW

Trả lời Công văn số 2177/CT-NV ngày 16/10/2002 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về vướng mắckhi thực hiện Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT có hiệulực từ ngày 1/10/2002. Vì vậy, trường hợp gian lận trong kê khai nộp thuế, hoànthuế với số thuế GTGT gian lận từ 5 triệu đồng trở lên trước ngày 1/10/2002 thìkhông áp dụng theo Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên mà áp dụng theo các vănbản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời chuyển đối tượng vi phạm đó sangđối tượng kiểm tra trước hoàn sau.

2. Về các hình thức thanh toán hàng xuất khẩu với thươngnhân nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 hướng dẫn thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuấtkhẩu qua ngân hàng. Trường hợp hàng hoá đã thực xuất khẩu không đủ điều kiện ápdụng thuế suất 0% thì căn cứ vào Điểm 4Công văn số 10216 TC-TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính về việc thủ tục, hồsơ đối với hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì hàng hoáđó "không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuếGTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, cơ sở xuất khẩu hàng hoá phảitính vào chi phí".

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.